บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

ติดต่อได้ที่
Email:sm789@hotmail.com
Phone :02-4290553 02-8139228
02-8058800 02-4290545 02-4290523 Fax :02-8139227 02-4290554

 

ทัวร์หลวงพระบางเรือเร็ว ล่องเรือสปีดโบท 3วัน 2คืน 8900 บาท รถตู้ เริ่มจากทม แพจเกจทัวร์หลวงพระบาง
วันแรก กทม. เชียงของ
17.00o. พบกันที่ปั๊มปตท. วิภาวดี ดินแดง โดยทีมงานคอยให้การต้อนรับ
18.00 น. มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงของ จ.เชียงราย
วันที่สอง  เชียงของ หลวงพระบาง วัดแสนสุขาราม พระธาตุภูษี ถนนคนเดิน
07.00 น. ถึงเชียงของ บริการอาหารเช้า(มื้อที่1) หลังจากนั้นเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าออก ตามธรรมเนียม จากนั้นล่องเรือข้ามสะพานแม่น้ำโขง เข้าสู่ฝั่งลาว แต่ต่อเรือเร็ว(สปีดโบท) เพื่อออกเดินทางล่องตามกระแสน้ำโขงลงใต้มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง ระหว่างทางชมวิว สองข้างทาง บ้านแจมป่อง – บ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนภาษีสำหรับการค้าระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่ง ตามด้วย บ้านผาได จุดที่ของแม่น้าโขงไหลเลี้ยวเข้าสู่ประเทศลาวเต็มตัว
10.00 น. ถึงบ้านปากทา ด่านตรวจเรือ จุดที่ 1 ที่เรือทุกลำต้องจอด ประมาณ 10 นาที และออกเดินทางต่อ 12.00 น. ถึงปากแบง จุดตรวจเรือ จุดที่ 2 และเป็นเมืองที่เราจะพาท่านมาพักในที่สุดท้ายใช้เวลาไม่นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
13.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง  ทีมงานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับและ นำท่านขึ้นรถ นำคณะไหว้พระและนมัสการวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง  และขึ้นชมพระธาตุภูษี ซึ่งสามารถชมเมืองหลวงพระบางได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการพระธาตุ ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็น (3) ที่ ร้านอาหารของเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ช็อปปิ้งสิ้นค่าต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาวางขายมากมาย
20.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่สุวรรณภูมราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวาดชี
05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง และชมนำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นของสดทั้งนั้น แวะชิมอาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยม(รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 4)
09.00 น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม จากนั้นพาคณะนมัสการพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล 
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่ 5) ช่วงบ่ายนำคณะชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
17.00 น. ชมรอยพระพุทธบาทติดฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมนชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในหลวงพระบาง หรือเที่ยวได้ที่ผับเมืองสัว ชมการการเต้นพื้นเมือง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารมิตรไชผลอาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวในหลวงพระบาง เอาะหลามอาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบาง และอาหารไทยรสเด็ด (มื้อที่ 6)
วันที่สี่  ถ้ำติ่ง ปากแบ่ง เชียงของ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่7) พาท่านลงเรือ ล่องขึ้นเหนือ กลับสู่เส้นทางเดิม
10.00 น. ถึงถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งบนและล่าง ชมถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์ ได้มาจากผู้คนสมัยก่อนที่นำพระพุทธรูปมาวางไว้ตามความเชื่อสมัยก่อน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่8) ที่เมืองปากแบ่ง  จากนั้นพร้อมเดินต่อ
16.00 น. ถึงท่าเรือเหนือ เขตห้วยทรายพาท่านเดินทางมาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างรอเอกสาร ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ที่ ก่อนข้ามกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
17.00 น. เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ แวะรับประทานอาหารเย็น (คณะทัวร์จ่ายเองตามอัธยาศัย) จากนั้นเดินทางกลับกทม.
วันที่ห้า กทม.
05.00 น. ถึงกทม.โดยสวัสดิ์ภาพปลอดภัยและประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ 7 มื้อ
  • ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าทริปไกด์/คนขับรถ ไม่บังคับ
  • ค่ากระติ๊บข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
  • รายการการหักภาษี
  • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ