บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

ติดต่อได้ที่
Email:sm789@hotmail.com
Phone :02-4290553 02-8139228
02-8058800 02-4290545 02-4290523 Fax :02-8139227 02-4290554

 

ล่องเรือสปีดโบท เรือเร็วไปหลวงพระบาง 3วัน 2คืน 7500 บาท จากเชียงราย ทัวร์หลวงพระบางแบบล่องเรือ
วันแรก  เชียงของ หลวงพระบาง วัดแสนสุขาราม พระธาตุภูษี ถนนคนเดิน
07.00 น. พบกันที่ด่าน หลังจากนั้นเดินทางสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ ผ่านพิธีการผ่านแดนเข้าออก ตามธรรมเนียม จากนั้นล่องเรือข้ามสะพานแม่น้ำโขง เข้าสู่ฝั่งลาว แต่ต่อเรือเร็ว(สปีดโบท) เพื่อออกเดินทางล่องตามกระแสน้ำโขงลงใต้มุ่งตรงสู่แขวงหลวงพระบาง ระหว่างทางชมวิว สองข้างทาง บ้านแจมป่อง – บ้านท่าด่าน ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนภาษีสำหรับการค้าระหว่างชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่ง ตามด้วย บ้านผาได จุดที่ของแม่น้าโขงไหลเลี้ยวเข้าสู่ประเทศลาวเต็มตัว
10.00 น. ถึงบ้านปากทา ด่านตรวจเรือ จุดที่ 1 ที่เรือทุกลำต้องจอด ประมาณ 10 นาที และออกเดินทางต่อ 12.00 น. ถึงปากแบง จุดตรวจเรือ จุดที่ 2 และเป็นเมืองที่เราจะพาท่านมาพักในที่สุดท้ายใช้เวลาไม่นานออกเดินทางพร้อมรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)
15.00 น. ถึงท่าเรือหลวงพระบาง  ทีมงานไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับและ นำท่านขึ้นรถ นำคณะไหว้พระและนมัสการวัดแสนสุขาราม วัดที่มีศิลปะของล้านช้าง  และขึ้นชมพระธาตุภูษี ซึ่งสามารถชมเมืองหลวงพระบางได้เมื่อเราขึ้นสู่จุดสูงสุด นมัสการพระธาตุ ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็น (2) ที่ ร้านอาหารของเมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นเดินเล่นถนนคนเดิน บนถนนศรีสว่างวงศ์ ช็อปปิ้งสิ้นค่าต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาวางขายมากมาย
20.30 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว วัดใหม่สุวรรณภูมราม พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง วัดวิชุน น้ำตกตาดกวาดชี
05.30 น. ตื่นเช้าสัมผัสอากาศของหลวงพระบางได้ยินระฆังกังวานไปทั่วเมือง สัญญาณบุญนำท่านไปร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว แด่พระสงฆ์จำนวนเป็นร้อยๆรูปเดินเรียงรายอยู่บริเวณกลางเมือง และชมนำชมภาพปูนปั้นบริเวณด้านหน้าอุโบสถที่สวยงามของวัดใหม่สุวรรณภูมรามซึ่งเป็นวัดที่จะอัญเชิญพระบางพระคู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ในช่วงงานบุญสงกรานต์ เป็นวัดที่มีศิลปะล้านช้างที่สวยงาม นำคณะเที่ยวชมตลาดเช้า ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ที่นำสินค้ามาวางจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่เป็นของสดทั้งนั้น แวะชิมอาหารพื้นเมืองอาทิ เฟ้อ ข้าวเปียก ร้านกาแฟประชานิยม(รับประทานอาหารเช้ามื้อที่ 3)
09.00 น. นำทุกท่านสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม จากนั้นพาคณะนมัสการพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตา เหมือนแตงโมคว่ำ จากนั้นนำชม วัดเชียงทอง วัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เที่ยวชมและนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคล 
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่ 4) ช่วงบ่ายนำคณะชม น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งหมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกจากเขาที่สูง 70 เมตรสามารถถ่ายภาพจากด้านหน้า ภาพที่ออกมาสวยงาม เห็นน้ำตกเป็นฉากด้านหลัง
17.00 น. ชมรอยพระพุทธบาทติดฝั่งลำน้ำโขงที่วัดฝั่งตรงข้ามเมืองเชียงแมนชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นจากนั้นเดินทางเข้าที่พักในหลวงพระบาง หรือเที่ยวได้ที่ผับเมืองสัว ชมการการเต้นพื้นเมือง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารมิตรไชผลอาหารอร่อย ชิมสาหร่ายที่มีอยู่แห่งเดียวในหลวงพระบาง เอาะหลามอาหารขึ้นชื่อของหลวงพระบาง และอาหารไทยรสเด็ด (มื้อที่ 5)
วันที่สาม  ถ้ำติ่ง ปากแบ่ง เชียงของ
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) พาท่านลงเรือ ล่องขึ้นเหนือ กลับสู่เส้นทางเดิม
10.00 น. ถึงถ้ำติ่ง ถ้ำติ่งบนและล่าง ชมถ้ำที่มีพระพุทธรูปเป็นร้อยๆองค์ ได้มาจากผู้คนสมัยก่อนที่นำพระพุทธรูปมาวางไว้ตามความเชื่อสมัยก่อน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่7) ที่เมืองปากแบ่ง  จากนั้นพร้อมเดินต่อ
16.00 น. ถึงท่าเรือเหนือ เขตห้วยทรายพาท่านเดินทางมาผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ระหว่างรอเอกสาร ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีได้ที่ ก่อนข้ามกลับมายัง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 
17.00 น. เดินทางข้ามกลับเข้าประเทศไทย อ.เชียงของ พร้อมความประทับใจ
อัตรานี้รวม

  • ค่าที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ 7 มื้อ
  • ค่ายานพาหนะนำเที่ยวในหลวงพระบาง
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุ
  • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท วงเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าทริปไกด์/คนขับรถ ไม่บังคับ
  • ค่ากระติ๊บข้าวเหนียวใส่บาตรตอนเช้า
  • รายการการหักภาษี
  • ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ